Łączymy cele społeczne z biznesowymi
Łączymy cele społeczne z biznesowymi
Federacja Związków Zawodowych "Szkło"
Federacja Związków Zawodowych "Szkło"
Aktualności

W dniach 25-27.04.2017r. w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach dwustronnego dialogu społecznego w przemyśle szklarskim.
Gospodarzem spotkania była Federacja Związków Zawodowych Szkło.
W trakcie spotkania omówiono i przedyskutowano tematy dotyczące między innymi:
1. Sytuacja polskiego przemysłu szklarskiego
2. Szkolnictwo zawodowe a firmy przemysłu szklarskiego
3. Program 50+ w zakładach pracy w branży szklarskiej - kontynuacja
4. Stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze w przemysle szklarskim - kontynuacja.

W spotkaniu udział wzięły także przedstawicielki Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.
W ramach uzgodnień Uczestnicy uzgodnili między innymi, przygototwanie przez stronę Pracodawców ankiety na temat potrzeb zakładów pracy przemysłu szklarskiego w zakresie kierunków i profili szkolnictwa zawodowego .

Gospodarzem kolejnego spotkania, które wstępnie zaplanowano na wrzesień 2017r. będzie Związek Zawodowy "KONTRA 2000".W wyniku konsekwentnego działania Organizacji Związkowych działających w Ardagh Glass w Gostyniu, w drodze negocjacji ,
w marcu 2017r. pełnym sukcesem zakończyły się rozmowy z Pracodawcą w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

 

Dziękujemy za wspaniała postawę naszej organizacji związkowej – NSZZ Pracowników Huty Szkła  w Gostyniu , w trakcie tych rozmów.

 

 


W dniu 05.01.2017r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu ds. przemysłu szklarskiego.

W trakcie posiedzenia uczestnicy przedyskutowali tematy dotyczące między innymi: :
1. Działania  na  rzecz  faktycznej  ochrony  polskiego  rynku  szkła  i  wyrobów ze szkła, w tym:
    a/ działania formalne  i  administracyjne (certyfikaty, zgodność z polskimi  normami),
    b/ likwidacja  barier  w  wolnym  handlu  wyrobami  budowlanymi  pomiędzy  krajami UE,
    c/ nowa sytuacja po  BREXIT.
2. Krzemionka krystaliczna.
3. Stanowiska szczególne w przemyśle szklarskim.
4. Nowy Kodeks Pracy -  propozycje zmian.

W sprawach różnych został przyjęty Regulamin Prac Podzespołu ds.przemysłu szklarskiego.

W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczyli Mirosław Jakubowicz - Prezes Federacji oraz Tomasz Kulik - ekspert Federacji
do spraw bhp, który przedstawił prezentację na temat stanowisk szczególnych w przemyśle szklarskim, prezetnując punkt widzenia ze strony związkowej.
 


W dniu 23.11.2016r. Federacja Związków Zawodowych Szkło otrzymała odpowiedź na wystąpienie w sprawie stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze w przemyśle hutnictwa szklarskiego i rozważenie przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej związanej z koniecznością nowelizacji załącznika nr 1 „Wykaz prac w szczególnych warunkach” oraz załącznika nr 2 „Wykaz prac o szczególnym charakterze” do ustawy z dnia  19.12.2008r.  o emeryturach pomostowych.
Z odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Stanowiska CIOP dołączonego do odpowiedzi, wynika że sprawa zostanie ponownie przeanalizowana przed ostateczną decyzją o podjęciu ww. inicjatywy.


W dniach 08-10.11.2016r. w Jodłowej odbyło się spotkanie w ramach dialogu społecznego w przemyśle szklarskim.
Z ramienia Federacji Związków Zawodowych Szkło udział wzięli Prezes Federacji - Mirosław Jakubowicz oraz Andrzej Hajduga.

 

 Federacja Związków Zawodowych Szkło, w dniach 16-18.11.2016r. w Węgierskiej Górce, zorganizowała szkolenie  z zakresu prawa pracy, bhp i społecznej inspekcji pracy.
W trakcie szkolenia omówione zostały między innymi tematy:
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych; Nadzór nad warunkami pracy, kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, bhp oraz technicznego bezpieczeństwa pracy oraz działalność SIP na rzecz poprawy tych warunków; Najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy. 
Uczestniczy szkolenia pozyskali cenne informacje przydatne w codziennej pracy. 


Federacja Związków Zawodowych Szkło, skierowała do Premier RP wystąpienie w sprawie stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze  w przemyśle hutnictwa szklarskiego i rozważenie przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej związanej z koniecznością nowelizacji załącznika nr 1 „Wykaz prac w szczególnych warunkach” oraz załącznika nr 2 „Wykaz prac o szczególnym charakterze” do ustawy z dnia  19.12.2008r. o emeryturach pomostowych.

Wystąpienie , między innymi, otrzymali również Prezydent RP oraz Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Wystąpienie jest wynikiem dyskusji w trakcie szkolenia jakie w tym temacie odbyło się w dniach 14-16.06.2016r. w Iwoniczu-Zdroju.

Załączamy Wystąpienie do zapoznania się.

 


W dniach 14-16.06.2016r. w Iwoniczu-Zdroju Federacja we współpracy z MNSZZ Pracowników Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” SA oraz Związkiem Pracodawców „Polskie Szkło" zorganizowała szkolenie  poświęcone  tematowi stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze w przemyśle hutnictwa szklarskiego.

 

 


W dniu 24.05.2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. przemysłu szklarskiego , które wznowiło prace  tej platformy trójstronnego dialogu społecznego. Przed omówieniem tematów merytorycznych nastąpiło ukonstytuowanie ciał statutowych Podzespołu oraz przyjęto zmiany w Regulaminie pracy Podzespołu.

 


Federacja Związków Zawodowych Szkło, ponownie skierowała w sprawie negocjowanej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi umowy  o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP) wystąpienia do OPZZ i IndustriAll Europe o informacje  na temat obecnego stanu negocjacji w przedmiotowej sprawie.


W dniu 28.04.2016r. w Sejmie RP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Posiedzenie odbyło s
w dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ze ramienia Federacji Związków Zawodowych Szkło udział wzięli Mirosław Jakubowicz - Prezes Federacji i Tomasz Kulik - Ekseprt Federacji w sprawach bhp. Na stronie OPZZ

 

 

Kim jesteśmy ?

Federacja Związków Zawodowych Szkło, jest ogólnopolską organizacją związkową, która  powstała  z inicjatywy pracowników i członków zakładowych organizacji związkowych działających w zakładach pracy branży szklarskiej. Zakładowe Organizacje Związkowe dostrzegły potrzebę stworzenia mocnego przedstawiciela swoich interesów i wspólnej reprezentacji związkowej w branży szklarskiej. Jest to niezbędne dla prowadzenia dialogu społecznego w sprawach pracowniczych i wspierania inicjatyw pracodawców w rozwiązywaniu problemów załóg i zakładów pracy naszej branży. Tylko wspólne działanie zapewnić może kompleksowe i szybkie wsparcie zakładowych organizacji związkowych aby mogły właściwe reagować na dynamiczne i innowacyjne zmiany w sektorze szklarskim.

Federacja Związków Zawodowych Szkło została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 11 czerwca 2015r. W swojej działalności statutowej jesteśmy kontynuatorami tradycji i działalności organizacji związkowych działających w branży szklarskiej od 1918 r.

Jesteśmy młodą organizacją ogólnopolską, która powstała 3 miesiące temu ale zrzeszamy już ponad 1000 członków - na branżę, w której uzwiązkowienie ogólne wynosi około 3000 członków a zatrudnionych jest blisko 30 tysięcy osób, stanowiących potencjał dla związków zawodowych. Nasza branża to głównie Koncerny międzynarodowe .Wiemy jak ciężko jest rozmawiać  z Koncernami. My to potrafimy i chcemy dzielić się  wiedzą i
doświadczeniem.
Co chcemy osiągnąć ?

Federację powołaliśmy aby bronić interesów pracowników i integrować ruch związkowych w branży szklarskiej.

Wiecie co to jest? Dla jednych to szkło, dla innych szyba albo kwarc z sodą. Szkło o najwyższych parametrach przezroczystości zobaczcie jakie transparentne. To szkło jakie tutaj mam jest transparentne ale niestety powstaje w nietransparentnych warunkach i naszym celem jest między innymi doprowadzanie do tego aby warunki pracy w przemyśle szklarskim były tak transparentne jak to szkło.  Chcemy odbudować merytoryczny dialog społeczny z pracodawcami oraz przygotować zespół  do prac w ramach dialogu trójstronnego dla branży szklarskiej. Chcemy również nawiązać kontakty z europejskimi związkami zawodowymi działającymi w branży szklarskiej.

Głównym celami statutowymi Federacji są między innymi:

• Koordynowanie współdziałania jej członków na rzecz jak najlepszego wypełniania zadań między innymi w zakresie polityki zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy, warunków pracy kobiet i młodocianych, świadczeń socjalnych, wypoczynku po pracy, kultury fizycznej, turystyki oraz wczasów i ochrony zdrowia.

• Obrona i reprezentowanie interesów społeczno - zawodowych,  socjalno-bytowych, kulturalnych,  warunków pracy i życia oraz uprawnień pracowników zatrudnionych w przemyśle szklarskim i przemysłach pokrewnych.

• Integrowanie ruchu związkowego i umacnianie jego pozycji na szczeblu branżowym, szczeblu krajowym i międzynarodowym  poprzez nawiązywanie współpracy z innymi centralami i
Federacjami związkowymi.
Dlaczego OPZZ ?

Federacja Związków Zawodowych Szkło nawiązała kontakty ze Związkiem Pracodawców „Polskie Szkło”  i Sekretariatem Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, dla  podjęcia współpracy i stworzenia merytorycznego dialogu społecznego z pracodawcami oraz przygotowania zespołu  do prac w ramach dialogu trójstronnego dla branży szklarskiej w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Federacja Związków Zawodowych Szkło zgłosiła akces do Konfederacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W swojej misji Federacja ma konsolidowanie organizacji związkowych branży szklarskiej, które na dzień dzisiejszy są rozproszone i poza branżową strukturą ponadzakładową oraz nawiązanie kontaktów z europejskimi związkami zawodowymi działającymi w branży szklarskiej dla wspólnych działań w celu obrony interesów pracowników na szczeblu unii europejskiej.
Kontakt
Biuro Federacji
ul. Łączna 39 pok.230
41-303 Dąbrowa Górnicza
telefon : 530 221 918
e-mail:
biuro@fzzszklo.pl
Facebook Google+ Tumblr LinkedIn Pinterest Twitter You Tube Instagram
©2016 Fzzszklo.pl